Convocator AGA

masa-conferinta-8-persoane

CONVOCATOR

Subsemnatul Gabor Iacob, în calitate de administrator unic al SC INEUL SRL, cu sediul în Năsăud, str. Rahovei nr. 3, înregistrată în Registrul Comerțului Bistrița-Năsăud sub nr. J06/104/1991, CUI: RO 576012, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății și a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoc Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 07.04.2021 ora 11:00, care va avea loc la sediul societății din str. Rahovei nr. 3, Năsăud, având următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Administratorului unic la încheierea exercițiului financiar al anului 2020;

  2. Raportul cenzorului privind verificarea și certificarea bilanțului contabil și al contului de profit și pierderi pe anul 2020;

  3. Aprobarea bilanțului contabil si al contului de profit si pierderi pe anul 2020;

  4. Repartizarea profitului net pe anul 2020;

  5. Descărcare de gestiune a administratorului unic pentru anul financiar 2020;

  6. Diverse.

În cazul neîntrunirii cvorumului de validare conform dispozițiilor Legii 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al societății, Adunarea Generală a Asociaților se va ține la cea de-a doua convocare, la data de 08.04.2021, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Administrator unic,

Iacob GABOR

Posted in Descriere homepage and tagged .