Convocator AGA

masa-conferinta-8-persoane

CONVOCATOR

Subsemnatul Gabor Iacob, în calitate de administrator unic și asociat cu un procent de 38,43% al S.C. INEUL S.R.L., cu sediul în Năsăud, str. Rahovei nr. 3, înregistrată în Registrul Comerțului Bistrița-Năsăud sub nr. J06/104/1991, CUI: RO 576012, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății și a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoc Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 17.02.2021, ora 11:00, care va avea loc la sediul societății din str. Rahovei nr. 3, Năsăud, cu următoarea ordine de zi:

Se propune Adunării Generale a Asociaților:

1. Aprobarea modificării art. 3.5 alin (1) din cuprinsul Actului Constitutiv al Societății care în prezent are următorul conținut:

„Art. 3.5 (1) Părțile sociale pot fi transmise între asociați.”

care va avea după modificare următorul conținut:

„Art. 3.5 (1) Părțile sociale pot fi transmise între asociați precum și către persoane fizice din afara societății sau către persoane juridice.”

2. Aprobarea înstrăinării activelor societății.

3. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății INEUL SRL în conformitate cu modificările intervenite și menționate la punctul 1 din prezenta ordine de zi.

4. Împuternicirea administratorului unic ca în numele și pe seama tuturor asociaților prezenți la adunare să semneze și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGA și a actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

5. Împuternicirea administratorului unic ca în numele societății, respectiv a asociaților, să negocieze prețul de vânzare și modalitățile în concret a vânzării activelor acesteia, să semneze în numele tuturor asociaților toate documentele necesare privind promovarea vânzării precum și vânzarea activelor acesteia și să înregistreze la Registrul Comerțului actualizarea actului constitutiv.

În cazul neîntrunirii cvorumului de validare, Adunarea Generală a Asociaților se va ține la cea de-a doua convocare, la data de 18.02.2021, ora 11:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu același cvorum de prezență conform Art. 3.5 (2) din Actul Constitutiv.

Administrator unic

Gabor Iacob

Convocator AGA

Posted in Descriere homepage and tagged .