20200217_091109

CONVOCATOR AGA

Subsemnatul Gabor Iacob, în calitate de administrator unic al SC INEUL SRL, cu sediul în Năsăud, str. Rahovei nr. 3, înregistrată în Registrul Comerțului Bistrița-Năsăud sub nr. J06/104/1991, CUI: RO 576012, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății și a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoc Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 26.03.2020 ora 11:00, care va avea loc la sediul societății din str. Rahovei nr. 3, Năsăud, având următoarea ordine de zi:
1. Raportul Administratorului unic la încheierea exercițiului financiar al anului 2019;
2. Raportul cenzorului privind verificarea și certificarea bilanțului contabil și al contului de profit și pierderi pe anul 2019;
3. Aprobarea bilanțului contabil si al contului de profit si pierderi pe anul 2019;
4. Repartizarea profitului net pe anul 2019;
5. Descărcare de gestiune a administratorului unic pentru anul financiar 2019;
6. Diverse.
În cazul neîntrunirii cvorumului de validare conform dispozițiilor Legii 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al societății, Adunarea Generală a Asociaților se va ține la cea de-a doua convocare, la data de 27.03.2020, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Administrator unic,
GABOR IACOB